Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.
 2. Definities
  In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
  2.1. Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;
  2.2. Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie Mind Body Health B.V. diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Mind Body Health B.V. een overeenkomst aan gaat;
  2.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mind Body Health B.V. en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop;
  2.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt verricht;
  2.5. Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
  2.6. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;
  2.7. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, arts en praktijkadres.
 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  3.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Mind Body Health B.V. en opdrachtgever/cliënt.
  3.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
  3.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
 4. De overeenkomst
  4.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen Mind Body Health B.V. en de opdrachtgever.
  4.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 
 5. Non-acceptatie
  Mind Body Health B.V. heeft het recht om naar zijn moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Mind Body Health B.V. niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.
 6. Privacy
  6.1.Mind Body Health B.V. respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Mind Body Health B.V. geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
  6.2. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
 7. Verhindering
  Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient telefonisch bij het afsprakenbureau te worden gedaan.
 8. Tariefstelling
  8.1. Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn tevens vastgelegd in de tarievenlijst van Mind Body Health B.V., te vinden op www.mindbodyhealth.nl.
  8.2. Het tarief is exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
 9. Betalingsvoorwaarden
  9.1. Mind Body Health B.V. heeft de debiteuren administratie uitbesteed aan Evry Factoring BV. Daarom krijgt u voortaan onze facturen van EvryFactoring.

  Op de facturen van EvryFactoring staat Mind Body Health B.V. genoemd en het bankrekeningnummer NL 06 ABNA 0619 5970 70 van EvryFactoring te Zoetermeer. Op dit bankrekening nummer dient de betaling te worden overgemaakt. Op de facturen van EvryFactoring staat duidelijk aangegeven of deze door EvryFactoring reeds is ingediend bij uw zorgverzekeraar. Is dit het geval dan betreft het nog te betalen bedrag uw eigen bijdrage.

  Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw uren opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van Evryfactoring voor de (meer)kosten van het consult. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Heeft u een factuur ontvangen, welke niet door EvryFactoring is ingediend bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u deze indien gewenst zelf bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. 

  EvryFactoring hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die u van EvryFactoring ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u dat er extra kosten aan u in rekening worden gebracht. 

  Betalingsvoorwaarden van EvryFactoring 
  9.1.1. De door Mind Body Health B.V. gedeclareerde en door EvryFactoring in rekening gebrachte bedragen zijn door EvryFactoring direct opeisbaar. 
  9.1.2. De debiteur (u als cliënt van Mind Body Health B.V.) dient de factuur binnen 21 dagen volledig te betalen op de rekening van EvryFactoring. Dit rekeningnummer staat vermeld op de te betalen factuur. 
  9.1.3. Evry Factoring zal uit naam van Mind Body Health B.V. in principe de kosten rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is, ontvangt u een factuur. In dit geval bent u zelf betaling verschuldigd. Heeft u de indruk dat u deze factuur ten onrechte ontvangt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar en stuurt u evt. de factuur dan door naar uw verzekeraar. Mind Body Health B.V., noch EvryFactoring, gaat in discussie met de verzekeraar over uw vergoeding, u bent daar zelf verantwoordelijk voor. 
  9.1.4. De debiteur is vanaf het moment van verzuim, dus na 21 dagen, aan EvryFactoring administratiekosten en rente verschuldigd. 
  9.1.5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de debiteur in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de debiteur in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de debiteur. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 
  9.1.6. EvryFactoring is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een verhoging van € 2,50 administratiekosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. 
  9.1.7. Ook als tussen de Mind Body Health B.V. en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaling termijn. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is. 
 10. Verschuldigdheid
  Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Mind Body Health B.V. verschuldigd is, de boeken en de administratie van Mind Body Health B.V. bepalend.
 11. Aansprakelijkheid
  Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.
 12. Opzegging
  Mind Body Health B.V. kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  13.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
  13.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank

 

Jan van Brabantweg 67
2171HC Sassenheim
0172-748860

IBAN: NL18 RABO 0316 2832 66
KvK: 67894445
BTW nummer: NL 8572.16.739 B01
AGB: 24004344

E-mail

Ruben Snelders

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danique van Leeuwen

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rumeysa Kilinc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yvonne van den Berg

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jessica van Nieuwkerk

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vestigingen