Privacy Verklaring

Mind Body Health B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruikt maakt van diensten van Mind Body Health B.V. dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Telefoonnummer / mobiel nummer

  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Mind Body Health B.V. heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om jou een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Uw toestemming

Door je in te schrijven bij de praktijk, ga je akkoord met de manier waarop de praktijk jouw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaar je de privacy van andere betrokkenen, zoals patiënten en zorgverleners, te respecteren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Mind Body Health B.V. bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Mind Body Health B.V. zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan een rapportage aan de verwijzer of overdracht naar een andere instelling bij opname). Mind Body Health B.V. heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Mind Body Health B.V. zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Mind Body Health B.V. een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Mind Body Health B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar danique@mindbodyhealth.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Mind Body Health B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met onze privacy medewerker Danique van Leeuwen.

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Mind Body Health B.V. kan je contact opnemen met onze privacy medewerker Danique van Leeuwen.

Voor meer informatie over privacy kan je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.