Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

2. Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
2.1. Diëtist: lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist in opdracht van Mind Body Health B.V., of diëtist in loondienst van Mind Body Health B.V.;
2.2. Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie Mind Body Health B.V. diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie Mind Body Health B.V. een overeenkomst aan gaat;
2.3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Mind Body Health B.V. en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop;
2.4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van een cliënt verricht;
2.5. Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
2.6. Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;
2.7. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, opdrachtgever, overeenkomst, diensten, cliënt, arts en praktijkadres.

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1. Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen Mind Body Health B.V. en opdrachtgever/cliënt.
3.2. De toepasselijkheid van enige AV van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

4. De overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt aangegaan tussen Mind Body Health B.V. en de opdrachtgever.
4.2. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

5. Non-acceptatie

Mind Body Health B.V. heeft het recht om naar zijn moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van Mind Body Health B.V. niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

6. Privacy

6.1.Mind Body Health B.V. respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt Mind Body Health B.V. geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
6.2. In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

7. Verhindering

Indien de opdrachtgever verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient telefonisch bij het afsprakenbureau te worden gedaan of per email aan de behandelaar.

8. Tarieven

8.1. Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn tevens vastgelegd in de tarievenlijst van Mind Body Health B.V., te vinden op www.mindbodyhealth.nl.
8.2. Het tarief is exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1. Mind Body Health B.V. heeft de debiteurenadministratie in eigen beheer.
9.2. Als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor dieetadvisering of u heeft al uw minuten opgebruikt dan zult u een factuur krijgen van Mind Body Health B.V. voor de (meer)kosten van het consult. Deze kosten dient u zelf te voldoen. Heeft u een factuur ontvangen, welke niet door Mind Body Health B.V. is ingediend bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u deze indien gewenst zelf bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding. Heeft u de indruk dat u deze factuur ten onrechte ontvangt, neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar en stuurt u evt. de factuur dan door naar uw verzekeraar. Mind Body Health B.V gaat niet in gesprek met de verzekeraar over uw vergoeding.
9.3. Mind Body Health B.V. hanteert een betalingstermijn van 21 dagen. Het verdient aanbeveling om de factuur die u van Mind Body Health B.V. ontvangt zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee voorkomt u dat er extra kosten aan u in rekening worden gebracht
9.4. De cliënt is vanaf het moment van verzuim, dus na 21 dagen, aan Mind Body Health B.V. administratiekosten en rente verschuldigd.
9.5. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
9.6. Mind Body Health B.V. is in het hierboven onder artikel 9.4 en 9.5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden met een verhoging van € 2,50 administratiekosten. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 15,00 administratiekosten, daarna wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau.
9.7. Ook als tussen de Mind Body Health B.V. en de cliënt een geschil bestaat over het gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaling termijn. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.

10. Verschuldigdheid

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan Mind Body Health B.V. verschuldigd is, de boeken en de administratie van Mind Body Health B.V. bepalend.

11. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

12. Opzegging

Mind Body Health B.V. kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

13. Klachten & geschillen

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelaar en de praktijkhouder (info@mindbodyhealth.nl). Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank